brunch

PIN :: Registration ~ ПИН :: Регистрација

Драги посетители на ПИН!

Он-лајн регистрацијата за следење на ПИН панел-програмата и вечерната музичка програма се затвора на 29.11 (четврток) во 12:00 часот. Доколку не успеете да се регистрирате на на ВЕБ, тогаш тоа ќе може да го сторите на лице место кај нашите ПИН волонтери кои ќе ве очекуваат во главниот хол на МКЦ.

Четврток > 14:00 – 20:00

Dear PIN visitors!

The on-line registration for the PIN panel program and the evening music program closes on 29.11 (Thursday) at 12:00. If you didn’t manage to register at the WEB, then you will be able to do so on-site with our PIN volunteers who will be waiting for you in the main hall of the the Youth Cultural Center (MKC).

Thursday > 14:00 – 20:00